krebs18g     17g        5g2g      3g     10g       11g            13g    19g